احاطه شده ای میان غباری غلیظ و سیاه رنگ.

 مست.

این را می چپاند در دستم و بغضش را می ترکاند می دود می رود خانه شان.

احاطه شده ام میان غباری غلیظ و سیاه رنگ

کمی بال بزن.

پایینش این را می نویسم ،دفعه ی بعد که خواست بدود برود از دمی بالی چیزی می گیرمش می دهم دستش.

***

والا!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آندرلاین

افتخار میکنم بت بچه!