یک سرخوش اعلام می کند گوشت انسان لذیذترین گوشت است و این ها.

فردایش یک عده سرخوش تر می روند داوطلب می شوند جهت کشته و خورده شدن.

پس فردایش یک عده سرخوش تر تر می روند اینها را می کشند و رستوران ها زنجیره ای "منز فلش" راه می افتد.

بعد هم یک عده سرخوش تر تر تر می روند ببینند چه مزه ایست اینکه اینقدر تعریفش می کنند.

بعد از مدتی هم دیگر نمی شود جمعشان کرد هی می روند داوطلب می شوند، هی می روند ببینند چه مزه ایست.

منقرض می شویم خلاصه...

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
آندرلاین

هه! دیفرنت ورژن یو آر چنجینگ دارلینگ

spa -

[ناراحت]

محبوبه

ایتز گود دونت بی لایک می چنجینگ ایز گود