به گمانم آن دلبرکان تلخ خو چیزی باشند شبیه همان تلخکی.

پاری از آدمها دوستشان می دارند.

یا

دلبرک! تلخیت را...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
آندرلاین

اوهوم