به گوشم خورد:"امسال سال خرگوشه"...اِ ؟بعد یادم آمد:" منم خرگوشم که؟" احساس کردم چیزی شبیه پشه دور سرم می چرخد:

دخترک دوازده ساله ای که دستش را گذاشته زیر چانه اش، متفکرانه به اسم دوازده جک و جانور چشم دوخته و در حال تحلیل قضیه است:"هر دوازده سال یک بار،سالِ من می شه."

پَق! کف دستهایم پخش شده بود.هویج خرگوشش هم رفته بود در چشمش!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید