-          کجایی آن روی سگم؟

-          :"> توله سّگا وخ نمی ذارن که!...شرمنده...جانم؟

-          به زندگیت برس...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید