شب باشد.باران ببارد. کمی هم سرد باشد. چیزی از آسمان افتاده باشد. سرخوشانه یورتمه کنان در خیابان خلوت ِ روشن با چراغ های زرد بخوانم:

You must have fallen from the sky...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید